Pilot Portal Kasutustingimused

CADAS Pilot Portal vahendusel internetipõhise lennueelse ettevalmistuse teenuse kasutamise tingimused

1. TEENUSE KASUTAMISE PÕHITINGIMUSED
1.1. Lennuliiklusteeninduse AS (edaspidi EANS) teeb kasutajale tasuta kättesaadavaks CADAS Pilot Portal vahendusel internetipõhise lennueelse ettevalmistuse teenuse (edaspidi Teenus). Käesolevate tingimustega fikseeritakse Teenuse kasutamise tingimused (edaspidi Kasutamise tingimused).
1.2. Kasutajaks loetakse isikut, kes registreerub Teenuse kasutajaks (edaspidi Kasutaja). Kasutaja kohustub ise korraldama ja tasuma kõik Teenuse kasutamiseks vajalike vahenditega kaasnevad kulud.
1.3. Kasutaja kinnitab, et kõik intellektuaalomandi õigused seoses Teenusega kuuluvad EANS’ile ning Kasutaja nõustub hüvitama kõik kulud, mis EANSil tekivad seetõttu, et Kasutaja rikkus Teenuse kasutamisega kolmandate isikute intellektuaalomandi õigusi.
1.4. Kasutaja on vastutav sisestatud lennuplaani andmete täpsuse ja õigsuse eest. Kasutaja kannab täieliku vastutust kahjutasunõuete eest, mis tekivad Kasutaja poolt Teenuse väärkasutuse või sisestatud vigase informatsiooni tõttu.
1.5. Kasutaja isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide kohaselt ja tuginedes EANS-i andmekaitsetingimustele, mis on kättesaadavad järgneval veebilehel (www.eans.ee).
1.6. Kasutaja annab EANS’ile loa enda andmete töötlemiseks selleks, et tagada Kasutaja juurdepääs CADAS Pilot Portal’ile. Töötlemine hõlmab ka EANS-i poolt õiguslikku tähendust omavate dokumentide säilitamist.
1.7. Kogutud isikuandmed on kättesaadavad EANS-i vastutavatele töötajatele ulatuses, mis on vajalik Teenuse osutamiseks ja arendamiseks.
1.8. EANS-il on õigus Kasutamise tingimusi igal ajal ühepoolselt muuta, millest teavitatakse Kasutajat e-posti teel.
1.9. Kasutamise tingimuste kontekstis:
1.9.1. tööpäevaks on nädalapäev, välja arvatud laupäev ja pühapäev ning Eesti Vabariigi riigi- ja rahvuspühad;
1.9.2. EANS’i ja Kasutajat nimetatakse edaspidi ka eraldi Pool ja ühiselt Pooled;
1.9.3. viidet EANS’ile käsitletakse ka, kus iganes sobilik (kohane), viitena EANS’i õiglusjärglastele, volitatud isikutele või EANS’i õiguste/kohustuste ülevõtjatele;
1.9.4. viidet mistahes lepingule, regulatsioonile, dokumendile või teole tõlgendatakse viitena neile koos kõigi nende muudatuste ja täiendustega;
1.9.5. mõiste "kirjalikult" hõlmab ka kirjalikku taasesitamist võimaldavat vormi.

2. TEENUSTE OSUTAMISE JA KASUTAMISE ERITINGIMUSED
2.1. Kasutaja vastutab endale internetiteenuse kaudu Teenusele juurdepääsu korraldamise (s.h. kogu varustuse ostu/rendi ja igasuguse internetiteenuse kasutamisega seotud kulude kandmise) eest.
2.2. Ajal, mil CADAS Pilot Portal ei ole mingil põhjusel ajutiselt kättesaadav, osutab EANS Kasutajale lennueelse ettevalmistuse teenust viimase poolt avaldatud e-posti aadressi või telefoni teel.

3. KASUTAJA KOHUSTUSED
3.1. Turvalisuse tagamise eesmärgil, peab CADAS Pilot Portal’isse sisenemise salasõna sisaldama vähemalt kaheksat kirjamärki, nii suur- kui väiketähti ja ühte numbrit ning ühte tähemärki ei tohi korrata üle kolme korra.
3.2. Kasutaja peab kindlustama, et hoiab kasutajatunnust ja salasõna konfidentsiaalsena, ja tema on ainuke isik, kes kasutab CADAS Pilot Portal’i kasutajatunnust ja salasõna.
3.3. Kasutaja peab kasutusele võtma kõik vajalikud meetmed tagamaks, et Kasutaja seadmed ja ühendus CADAS Pilot Portal’iga ei riku, sega ega kahjusta EANS-i süsteeme.
3.4. Kasutaja kohustub muutma salasõna vastavasisulise teate saamisel.
3.5. Kasutaja vastutab täielikult kõigi kohustuste, nõuete, kahjuhüvitiste ning kulude (s.h. lõivud ja maksud) eest, mis tekivad punktide 3.2-3.4 tingimuste rikkumisest Kasutaja poolt.
3.6. Kasutaja teavitab EANS-i esimesel võimalusel oma isiku- ja kontaktandmete muutus(t)est EANS-i kontaktaadressile liotugi@eans.ee, kuna pärast kasutajaks registreerimist ei saa Kasutaja enda isiku- ja kontaktandmeid CADAS Pilot Portal’is muuta.

4. INTELLEKTUAALOMAND
4.1. Intellektuaalseks omandiks loetakse õigusi seoses mis tahes patendi, kasuliku mudeli, registreeritud disainilahenduse, tööstusdisainilahenduse, kaubamärgi, domeeninime, kauba- ja ning autori isiklike ja varaliste õigustega, olenemata sellest, kus riigis need õigused kehtivad.
4.2. Kõik EANS-i ja Kasutaja poolt seoses Teenuse kasutamisega väljatöötatud intellektuaalomandi varalised õigused, mis on seotud mis tahes ideede, kontseptsioonide, disainide, andmete, informatsiooni, dokumentatsiooni ja erinevates formaatides materjalidega (sealhulgas, kuid mitte ainult elektroonilises formaadis), kuuluvad EANS’ile.
4.3. EANS-il on õigus kasutada, arendada või jagada EANS-i ja Kasutaja poolt seoses Teenuse kasutamise/osutamisega tekkinud intellektuaalomandit selleks, et osutada Teenust Kasutajale või teistele CADAS Pilot Portal’i kasutajatele.
4.4. Punktis 4 ettenähtu ei mõjuta intellektuaalomandi õigusi mistahes töödes, s.h. disainides, joonistes, kirjalikes materjalides ja tarkvaras, mis kuuluvad kolmandatele isikutele või olid olemas juba enne Kasutamise tingimustega nõustumist Kasutaja poolt.
4.5. Kasutaja vastutab täielikult kõigi kohustuste, nõuete, kahjuhüvitiste ning kulude (s.h. lõivud ja maksud) eest seoses kolmanda isiku intellektuaalomandi õiguste rikkumise või väidetava rikkumisega, mis võivad tekkida Teenuse osutamisel seoses Kasutaja poolt esitatud andmetega.

5. VASTUTUSE PIIRAMINE
5.1. Kumbki Pool ei vastuta teise Poole ees mis tahes kohustuse täitmisega hilinemise või täitmata jätmise eest, kui hilinemise või täitmatajätmise põhjustas vääramatu jõud. Vääramatu jõud on mistahes ettenägematu / kontrollimatu juhtum, sündmus, tegevusetus (puudus) või õnnetus, mida Pooled ei saa mõjutada ega ära hoida, s.h. mistahes loodusõnnetus, sõda, uputus, plahvatus, rahutus, seadus või muu õigusakt, massiline vallandamine, streik või muu töövaidlus.
5.2. EANS ei vastuta Kasutaja otseste või kaudsete kulude või kahjude eest, mis tekivad Teenuse mittekättesaadavuse või hilinemise tõttu või muul moel seoses Kasutamise tingimustega.
5.3. Ükski Kasutamise tingimuste säte ei välista ega kitsenda EANS-i vastutust olukordades ja ulatuses, milles vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele ei saa vastutust välistada, kitsendada ega piirata.

6. TEENUSE LÕPETAMINE JA PEATAMINE
6.1. Konto ligipääsu piiratakse kui seda ei ole kasutatud 240 päeva (ca 8 kuu) jooksul, millest teavitatakse Kasutajat kasutajakontoga seotud e-posti aadressi kaudu minimaalselt 30 päeva ette.
6.2. Konto ligipääsu võidakse piirata viivitamata, kui Kasutaja ei järgi Kasutamise tingimusi. Viivitamata piiramine teostatakse juhul kui eelnev kirjalik etteteatamine ei ole kõiki asjaolusid arvesse võttes võimalik ning Poolte huvisid kaaludes mõistlik.
6.3. Konto kustutatakse 90 päeva peale katkematut konto ligipääsu piiramist.
6.4. Pooled võivad Teenuse kasutamise/osutamise lõpetada, teatades kirjalikult teisele Poolele ette vähemalt 15 tööpäeva.
6.5. EANS võib lõpetada Teenuse osutamise viivitamata, kui eelnev kirjalik etteteatamine ei ole kõiki asjaolusid arvesse võttes võimalik ning Poolte huvisid kaaludes ei või oodata, et EANS jätkaks Teenuse osutamist kuni ülesütlemistähtaja möödumiseni.
6.6. Teenuse kasutamise/osutamise lõpetamine ei piira muid kasutamise tingimustest tulenevaid, olemuslikult edasi kehtivaid õigusi ning õiguskaitsevahendite kasutamist.

7. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
7.1. Vaidluseks loetakse mis tahes Kasutamise tingimustest tekkivat vaidlust, erimeelsust või tõlgendamisküsimust. Pooled püüavad lahendada kõik vaidlused heas usus ja läbirääkimise teel.
7.2. Vaidluse korral teatab huvitatud Pool kirjalikult teisele Poolele vaidluse põhjused ja Pooled lepivad kokku kohtumise arutamaks mõlemale Poolele sobivaid lahendusi ja leppimaks kokku sobiva ajakava vaidluse lahendamiseks. Juhul kui ajakavas ei suudeta kokku leppida ja lahendust ei leita 60 (kuuekümne) kalendripäeva jooksul arvates teatise esitamise päevast, on huvitatud Poolel õigus pöörduda Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja arbitraažikohtu poole Tallinnas. Vaidlus lahendatakse vastavalt nimetatudarbitraažikohtu reeglitele ja Eestis kehtivatele seadustele.
7.3. Arbitraažikohus peab arvesse võtma käesolevas punktis 7 sisalduvaid tingimusi. Arbitraažikohtumenetluses kasutatakse eesti keelt või keelt, milles Arbitraažikohus ja Pooled kokku lepivad.
7.4. Arbitraažikohus koosneb kolmest liikmest. Kumbki Pool valib ühe arbiteri ja teeb temale ettepaneku valida koos teise Poole valitud arbiteriga kolmas arbiter, kes on vaidluse lahendamisel Arbitraažikohtu eesistuja.
7.5. Arbitraažikohtu otsused on lõplikud ja Poolte jaoks siduvad. Otsused jõustuvad kohe pärast nende allkirjastamist arbiteride poolt.
7.6. Nimetatud vaidluste lahendamise korda ei mõjuta Teenuse peatamine ega lõpetamine.

8. ÕIGUSTE JA KOHUSTUSTE LOOVUTAMINE
8.1. Kasutaja ei või üle anda/loovutada kolmandatele isikutele Kasutamise tingimustest tulenevaid õigusi ja kohustusi..
8.2. EANS peab teist Poolt kirjalikult teavitama Kasutamise tingimustest tulenevate õiguste ja kohustuste kolmandatele isikutele üleandmisest/loovutamisest.

9. AVALIKUSTAMINE
Kasutajal ei ole lubatud avaldada Teenuse osutamist puudutavat pressiteavet või avaldada Teenuse osutamisega seotud andmeid mitte ühelgi moel EANS-i eelneva nõusolekuta.

10. KASUTAMISE TINGIMUSTE TERVIKLIKKUS
Kasutamise tingimused, koos kõikide neis viidatud dokumentidega, kujutavad endast täielikku ning lõpplikku Pooltevahelist kokkulepet ja üksmeelt selles käsitletud küsimustes ning asendab kõik varasemad Pooltevahelised sellealased kokkulepped.

11. TEAVITAMINE
Kõik Kasutamise tingimustega seotud õiguslikku tähendust omavad teated saadetakse järgmistele aadressidele:
- liotugi@eans.ee
- Kasutaja registreerimisel kasutajakontos näidatud e-posti aadressile

12. KOHALDATAV ÕIGUS
Kasutamise tingimustes reguleerimata küsimustes juhindutakse Eestis kehtivatest õigusaktidest.

Avaldamise kuupäev Jõustumise kuupäev Muudatus Manus CRC
27 JUL 2023 07 SEP 2023 AIRAC AIP AMDT 07/2023 9988C3F1

A-seeria

Avaldamise kuupäev Lõpu kuupäev Number Pealkiri CRC
29 JUL 2020 UFN AIC A 02/2020 ICAO IWXXM-mudeli kasutuselevõtt 641F758B
19 NOV 2020 UFN AIC A 05/2020 Kosmoseilma nõuannete edastamine Tallinn FIRis 36059B73
16 DEC 2021 UFN AIC A 05/2021 Vulkaanilise tuha sündmuste haldamine Tallinn FIR-is 95B2782D
05 MAY 2022 UFN AIC A 01/2022 Visuaallennukaardi – ICAO 1:500 000 – tellimine 480CF619
20 OCT 2022 UFN AIC A 03/2022 Lumeplaani täiendav hooajaline ringkiri E90D9CEF
31 OCT 2022 UFN AIC A 04/2022 Kehtivad aeronavigatsiooniteabe ringkirjad 46E0BF55

B-seeria

Avaldamise kuupäev Lõpu kuupäev Number Pealkiri CRC
20 OCT 2022 UFN AIC B 01/2022 Olulised kuupäevad lennundusteabe avaldamiseks 2022/2023. aastal 5E1D6DF4
Avaldamise kuupäev Jõustumise kuupäev Muudatus Manus CRC
24 AUG 2023 05 OCT 2023 AIRAC AIP AMDT 08/2023 F770D966
21 SEP 2023 02 NOV 2023 AIRAC AIP AMDT 09/2023 270D60BD
Avaldamise kuupäev Jõustumise kuupäev Manus CRC
29 JUL 2021 09 SEP 2021 EEPU Ala 2 D11B73B7
29 JUL 2021 09 SEP 2021 EETU Ala 3 BD4EB585
23 SEP 2021 04 NOV 2021 EERU Ala 2 F9E257AF
10 MAR 2022 21 APR 2022 EEKE Ala 3 C951EE60
07 APR 2022 19 MAY 2022 EETN Ala 2 A5A4A966
30 JUN 2022 11 AUG 2022 EEKA Ala 2 DD0E2D8A
28 JUL 2022 11 AUG 2022 EEKA Ala 3 68665785
09 MAR 2023 20 APR 2023 EETU Ala 2 60EF8F98
21 SEP 2023 02 NOV 2023 EEKE Ala 2 B80DEDEB
Avaldamise kuupäev Jõustumise kuupäev Lõpu kuupäev Number Pealkiri CRC
18 APR 2023 18 APR 2023 01 OCT 2023 AIP SUP 04/2023 Ajutiste ohu- ja piirangualade kehtestamine E9CF67F6
04 MAY 2023 15 JUN 2023 01 OCT 2023 AIRAC AIP SUP 05/2023 Ruhnu lennuvälja rekonstrueerimistööd 2ECFCDB6
Avaldamise kuupäev Jõustumise kuupäev Lõpu kuupäev Number Pealkiri CRC
Puuduvad
Nimi Jõustumise kuupäev CRC
Eesti Aeronavigatsiooniline kaart (2153A) - kaart 19 MAY 2022 3B85A2EA
Eesti Aeronavigatsiooniline kaart (2153A) - legend 19 MAY 2022 2969B65E
Nimi Asukoha indikaator Viimati muudetud CRC
Humala EEHA 19 MAY 2021 C0A8CF5E
Jõhvi EEJI 19 MAY 2021 2542AA69
Lennundusmuuseum EELM 19 MAY 2022 457921CF
Lyckholm EELU 19 MAY 2022 CB9ADB5F
Narva EENA 19 MAY 2022 B029BB4F
Rapla EERA 19 MAY 2022 7D29E13B
Ridali EERI 22 SEP 2022 5E898BE7
Riidaja EERD 19 MAY 2022 77D019CB
Roomassaare 19 MAY 2022 61894807
Teenuse-Saare EETS 19 MAY 2022 627646D2
Tõutsi EETI 19 MAY 2022 01966231
Varstu EEVU 19 MAY 2022 3E207CA9
Viljandi EEVI 19 MAY 2022 08CF866E
Vormsi EEVO 19 MAY 2022 2C6DF150
Nimi Viimati muudetud CRC
Üldine info 27 OCT 2022 C926659B
VFR Infoteatmik 27 OCT 2022 2E75CD71
Nimi Asukoha indikaator Viimati muudetud CRC
Salme EESE 19 MAY 2022 11916FF2