Pilot Portal Kasutustingimused

CADAS Pilot Portal vahendusel internetipõhise lennueelse ettevalmistuse teenuse kasutamise tingimused

1. TEENUSE KASUTAMISE PÕHITINGIMUSED
1.1. Lennuliiklusteeninduse AS (edaspidi EANS) teeb kasutajale tasuta kättesaadavaks CADAS Pilot Portal vahendusel internetipõhise lennueelse ettevalmistuse teenuse (edaspidi Teenus). Käesolevate tingimustega fikseeritakse Teenuse kasutamise tingimused (edaspidi Kasutamise tingimused).
1.2. Kasutajaks loetakse isikut, kes registreerub Teenuse kasutajaks (edaspidi Kasutaja). Kasutaja kohustub ise korraldama ja tasuma kõik Teenuse kasutamiseks vajalike vahenditega kaasnevad kulud.
1.3. Kasutaja kinnitab, et kõik intellektuaalomandi õigused seoses Teenusega kuuluvad EANS’ile ning Kasutaja nõustub hüvitama kõik kulud, mis EANSil tekivad seetõttu, et Kasutaja rikkus Teenuse kasutamisega kolmandate isikute intellektuaalomandi õigusi.
1.4. Kasutaja on vastutav sisestatud lennuplaani andmete täpsuse ja õigsuse eest. Kasutaja kannab täieliku vastutust kahjutasunõuete eest, mis tekivad Kasutaja poolt Teenuse väärkasutuse või sisestatud vigase informatsiooni tõttu.
1.5. Kasutaja isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide kohaselt ja tuginedes EANS-i andmekaitsetingimustele, mis on kättesaadavad järgneval veebilehel (www.eans.ee).
1.6. Kasutaja annab EANS’ile loa enda andmete töötlemiseks selleks, et tagada Kasutaja juurdepääs CADAS Pilot Portal’ile. Töötlemine hõlmab ka EANS-i poolt õiguslikku tähendust omavate dokumentide säilitamist.
1.7. Kogutud isikuandmed on kättesaadavad EANS-i vastutavatele töötajatele ulatuses, mis on vajalik Teenuse osutamiseks ja arendamiseks.
1.8. EANS-il on õigus Kasutamise tingimusi igal ajal ühepoolselt muuta, millest teavitatakse Kasutajat e-posti teel.
1.9. Kasutamise tingimuste kontekstis:
1.9.1. tööpäevaks on nädalapäev, välja arvatud laupäev ja pühapäev ning Eesti Vabariigi riigi- ja rahvuspühad;
1.9.2. EANS’i ja Kasutajat nimetatakse edaspidi ka eraldi Pool ja ühiselt Pooled;
1.9.3. viidet EANS’ile käsitletakse ka, kus iganes sobilik (kohane), viitena EANS’i õiglusjärglastele, volitatud isikutele või EANS’i õiguste/kohustuste ülevõtjatele;
1.9.4. viidet mistahes lepingule, regulatsioonile, dokumendile või teole tõlgendatakse viitena neile koos kõigi nende muudatuste ja täiendustega;
1.9.5. mõiste "kirjalikult" hõlmab ka kirjalikku taasesitamist võimaldavat vormi.

2. TEENUSTE OSUTAMISE JA KASUTAMISE ERITINGIMUSED
2.1. Kasutaja vastutab endale internetiteenuse kaudu Teenusele juurdepääsu korraldamise (s.h. kogu varustuse ostu/rendi ja igasuguse internetiteenuse kasutamisega seotud kulude kandmise) eest.
2.2. Ajal, mil CADAS Pilot Portal ei ole mingil põhjusel ajutiselt kättesaadav, osutab EANS Kasutajale lennueelse ettevalmistuse teenust viimase poolt avaldatud e-posti aadressi või telefoni teel.

3. KASUTAJA KOHUSTUSED
3.1. Turvalisuse tagamise eesmärgil, peab CADAS Pilot Portal’isse sisenemise salasõna sisaldama vähemalt kaheksat kirjamärki, nii suur- kui väiketähti ja ühte numbrit ning ühte tähemärki ei tohi korrata üle kolme korra.
3.2. Kasutaja peab kindlustama, et hoiab kasutajatunnust ja salasõna konfidentsiaalsena, ja tema on ainuke isik, kes kasutab CADAS Pilot Portal’i kasutajatunnust ja salasõna.
3.3. Kasutaja peab kasutusele võtma kõik vajalikud meetmed tagamaks, et Kasutaja seadmed ja ühendus CADAS Pilot Portal’iga ei riku, sega ega kahjusta EANS-i süsteeme.
3.4. Kasutaja kohustub muutma salasõna vastavasisulise teate saamisel.
3.5. Kasutaja vastutab täielikult kõigi kohustuste, nõuete, kahjuhüvitiste ning kulude (s.h. lõivud ja maksud) eest, mis tekivad punktide 3.2-3.4 tingimuste rikkumisest Kasutaja poolt.
3.6. Kasutaja teavitab EANS-i esimesel võimalusel oma isiku- ja kontaktandmete muutus(t)est EANS-i kontaktaadressile liotugi@eans.ee, kuna pärast kasutajaks registreerimist ei saa Kasutaja enda isiku- ja kontaktandmeid CADAS Pilot Portal’is muuta.

4. INTELLEKTUAALOMAND
4.1. Intellektuaalseks omandiks loetakse õigusi seoses mis tahes patendi, kasuliku mudeli, registreeritud disainilahenduse, tööstusdisainilahenduse, kaubamärgi, domeeninime, kauba- ja ning autori isiklike ja varaliste õigustega, olenemata sellest, kus riigis need õigused kehtivad.
4.2. Kõik EANS-i ja Kasutaja poolt seoses Teenuse kasutamisega väljatöötatud intellektuaalomandi varalised õigused, mis on seotud mis tahes ideede, kontseptsioonide, disainide, andmete, informatsiooni, dokumentatsiooni ja erinevates formaatides materjalidega (sealhulgas, kuid mitte ainult elektroonilises formaadis), kuuluvad EANS’ile.
4.3. EANS-il on õigus kasutada, arendada või jagada EANS-i ja Kasutaja poolt seoses Teenuse kasutamise/osutamisega tekkinud intellektuaalomandit selleks, et osutada Teenust Kasutajale või teistele CADAS Pilot Portal’i kasutajatele.
4.4. Punktis 4 ettenähtu ei mõjuta intellektuaalomandi õigusi mistahes töödes, s.h. disainides, joonistes, kirjalikes materjalides ja tarkvaras, mis kuuluvad kolmandatele isikutele või olid olemas juba enne Kasutamise tingimustega nõustumist Kasutaja poolt.
4.5. Kasutaja vastutab täielikult kõigi kohustuste, nõuete, kahjuhüvitiste ning kulude (s.h. lõivud ja maksud) eest seoses kolmanda isiku intellektuaalomandi õiguste rikkumise või väidetava rikkumisega, mis võivad tekkida Teenuse osutamisel seoses Kasutaja poolt esitatud andmetega.

5. VASTUTUSE PIIRAMINE
5.1. Kumbki Pool ei vastuta teise Poole ees mis tahes kohustuse täitmisega hilinemise või täitmata jätmise eest, kui hilinemise või täitmatajätmise põhjustas vääramatu jõud. Vääramatu jõud on mistahes ettenägematu / kontrollimatu juhtum, sündmus, tegevusetus (puudus) või õnnetus, mida Pooled ei saa mõjutada ega ära hoida, s.h. mistahes loodusõnnetus, sõda, uputus, plahvatus, rahutus, seadus või muu õigusakt, massiline vallandamine, streik või muu töövaidlus.
5.2. EANS ei vastuta Kasutaja otseste või kaudsete kulude või kahjude eest, mis tekivad Teenuse mittekättesaadavuse või hilinemise tõttu või muul moel seoses Kasutamise tingimustega.
5.3. Ükski Kasutamise tingimuste säte ei välista ega kitsenda EANS-i vastutust olukordades ja ulatuses, milles vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele ei saa vastutust välistada, kitsendada ega piirata.

6. TEENUSE LÕPETAMINE JA PEATAMINE
6.1. Konto ligipääsu piiratakse kui seda ei ole kasutatud 240 päeva (ca 8 kuu) jooksul, millest teavitatakse Kasutajat kasutajakontoga seotud e-posti aadressi kaudu minimaalselt 30 päeva ette.
6.2. Konto ligipääsu võidakse piirata viivitamata, kui Kasutaja ei järgi Kasutamise tingimusi. Viivitamata piiramine teostatakse juhul kui eelnev kirjalik etteteatamine ei ole kõiki asjaolusid arvesse võttes võimalik ning Poolte huvisid kaaludes mõistlik.
6.3. Konto kustutatakse 90 päeva peale katkematut konto ligipääsu piiramist.
6.4. Pooled võivad Teenuse kasutamise/osutamise lõpetada, teatades kirjalikult teisele Poolele ette vähemalt 15 tööpäeva.
6.5. EANS võib lõpetada Teenuse osutamise viivitamata, kui eelnev kirjalik etteteatamine ei ole kõiki asjaolusid arvesse võttes võimalik ning Poolte huvisid kaaludes ei või oodata, et EANS jätkaks Teenuse osutamist kuni ülesütlemistähtaja möödumiseni.
6.6. Teenuse kasutamise/osutamise lõpetamine ei piira muid kasutamise tingimustest tulenevaid, olemuslikult edasi kehtivaid õigusi ning õiguskaitsevahendite kasutamist.

7. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
7.1. Vaidluseks loetakse mis tahes Kasutamise tingimustest tekkivat vaidlust, erimeelsust või tõlgendamisküsimust. Pooled püüavad lahendada kõik vaidlused heas usus ja läbirääkimise teel.
7.2. Vaidluse korral teatab huvitatud Pool kirjalikult teisele Poolele vaidluse põhjused ja Pooled lepivad kokku kohtumise arutamaks mõlemale Poolele sobivaid lahendusi ja leppimaks kokku sobiva ajakava vaidluse lahendamiseks. Juhul kui ajakavas ei suudeta kokku leppida ja lahendust ei leita 60 (kuuekümne) kalendripäeva jooksul arvates teatise esitamise päevast, on huvitatud Poolel õigus pöörduda Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja arbitraažikohtu poole Tallinnas. Vaidlus lahendatakse vastavalt nimetatudarbitraažikohtu reeglitele ja Eestis kehtivatele seadustele.
7.3. Arbitraažikohus peab arvesse võtma käesolevas punktis 7 sisalduvaid tingimusi. Arbitraažikohtumenetluses kasutatakse eesti keelt või keelt, milles Arbitraažikohus ja Pooled kokku lepivad.
7.4. Arbitraažikohus koosneb kolmest liikmest. Kumbki Pool valib ühe arbiteri ja teeb temale ettepaneku valida koos teise Poole valitud arbiteriga kolmas arbiter, kes on vaidluse lahendamisel Arbitraažikohtu eesistuja.
7.5. Arbitraažikohtu otsused on lõplikud ja Poolte jaoks siduvad. Otsused jõustuvad kohe pärast nende allkirjastamist arbiteride poolt.
7.6. Nimetatud vaidluste lahendamise korda ei mõjuta Teenuse peatamine ega lõpetamine.

8. ÕIGUSTE JA KOHUSTUSTE LOOVUTAMINE
8.1. Kasutaja ei või üle anda/loovutada kolmandatele isikutele Kasutamise tingimustest tulenevaid õigusi ja kohustusi..
8.2. EANS peab teist Poolt kirjalikult teavitama Kasutamise tingimustest tulenevate õiguste ja kohustuste kolmandatele isikutele üleandmisest/loovutamisest.

9. AVALIKUSTAMINE
Kasutajal ei ole lubatud avaldada Teenuse osutamist puudutavat pressiteavet või avaldada Teenuse osutamisega seotud andmeid mitte ühelgi moel EANS-i eelneva nõusolekuta.

10. KASUTAMISE TINGIMUSTE TERVIKLIKKUS
Kasutamise tingimused, koos kõikide neis viidatud dokumentidega, kujutavad endast täielikku ning lõpplikku Pooltevahelist kokkulepet ja üksmeelt selles käsitletud küsimustes ning asendab kõik varasemad Pooltevahelised sellealased kokkulepped.

11. TEAVITAMINE
Kõik Kasutamise tingimustega seotud õiguslikku tähendust omavad teated saadetakse järgmistele aadressidele:
- liotugi@eans.ee
- Kasutaja registreerimisel kasutajakontos näidatud e-posti aadressile

12. KOHALDATAV ÕIGUS
Kasutamise tingimustes reguleerimata küsimustes juhindutakse Eestis kehtivatest õigusaktidest.

Avaldamise kuupäev Jõustumise kuupäev Muudatus Manus CRC
02 MAY 2024 13 JUN 2024 AIRAC AIP AMDT 05/2024 BB6C9DE4

A-seeria

Avaldamise kuupäev Lõpu kuupäev Number Pealkiri CRC
29 JUL 2020 UFN AIC A 02/2020 ICAO IWXXM-mudeli kasutuselevõtt 641F758B
19 NOV 2020 UFN AIC A 05/2020 Kosmoseilma nõuannete edastamine Tallinn FIRis 36059B73
16 DEC 2021 UFN AIC A 05/2021 Vulkaanilise tuha sündmuste haldamine Tallinn FIR-is 95B2782D
19 OCT 2023 UFN AIC A 04/2023 Lumeplaani täiendav hooajaline ringkiri E639C74F
19 OCT 2023 UFN AIC A 05/2023 Kehtivad aeronavigatsiooniteabe ringkirjad 9E05E8CC
21 MAR 2024 UFN AIC A 01/2024 Üleminekuperiood Kuressaare irdtorni rakendamiseks 71463CDA
30 MAY 2024 UFN AIC A 02/2024 Visuaallennukaardi – ICAO 1:500 000 – tellimine AF9E3C94

B-seeria

Avaldamise kuupäev Lõpu kuupäev Number Pealkiri CRC
11 JAN 2024 UFN AIC B 01/2024 Olulised kuupäevad lennundusteabe avaldamiseks 2024. aastal 4C4F4F86
Avaldamise kuupäev Jõustumise kuupäev Muudatus Manus CRC
30 MAY 2024 11 JUL 2024 AIRAC AIP AMDT 06/2024 D9A56BE0
Avaldamise kuupäev Jõustumise kuupäev Manus CRC
29 JUL 2021 09 SEP 2021 EEPU Ala 2 D11B73B7
29 JUL 2021 09 SEP 2021 EETU Ala 3 BD4EB585
23 SEP 2021 04 NOV 2021 EERU Ala 2 F9E257AF
30 JUN 2022 11 AUG 2022 EEKA Ala 2 DD0E2D8A
09 MAR 2023 20 APR 2023 EETU Ala 2 60EF8F98
16 NOV 2023 28 DEC 2023 EEKE Ala 3 5D63BBC5
16 NOV 2023 28 DEC 2023 EEKA Ala 3 E948899C
16 NOV 2023 28 DEC 2023 EEKE Ala 2 69E39747
08 FEB 2024 21 MAR 2024 EETN Ala 2 BB090D12
08 FEB 2024 21 MAR 2024 EETN Ala 4 A1BBD4F7
02 MAY 2024 13 JUN 2024 EETT Ala 1 381D6159
Avaldamise kuupäev Jõustumise kuupäev Lõpu kuupäev Number Pealkiri CRC
08 FEB 2024 21 MAR 2024 UFN AIRAC AIP SUP 02/2024 LVP rakendamine Tallinna Lennuväljal (EETN) F4613025
04 APR 2024 04 APR 2024 01 OCT 2024 AIP SUP 06/2024 Ajutiste ohu- ja piirangualade kehtestamine 41DF0DE8
02 MAY 2024 08 MAY 2024 UFN AIP SUP 07/2024 Muudatused seoses Kuressaare (EEKE) irdtorni rakendamisega EBDB21D6
22 MAY 2024 01 JUN 2024 UFN AIP SUP 08/2024 Muudatused seoses DME/DME kasutuselevõtuga Tartu FIZ/RMZ-is 684D81BC
30 MAY 2024 08 JUN 2024 01 DEC 2024 AIP SUP 09/2024 Ämari lennuvälja (EEEI) rekonstrueerimistööd 6F2FD923
Avaldamise kuupäev Jõustumise kuupäev Lõpu kuupäev Number Pealkiri CRC
Puuduvad
Nimi Jõustumise kuupäev CRC
Eesti Aeronavigatsiooniline kaart (2153A) - kaart (PDF) 18 APR 2024 14FD8438
Eesti Aeronavigatsiooniline kaart (2153A) - legend (PDF) 18 APR 2024 83F70E98
Nimi Asukoha indikaator Viimati muudetud CRC
Humala EEHA 30 MAY 2024 78106496
Jõhvi EEJI 30 MAY 2024 3C56732B
Lennundusmuuseum EELM 30 MAY 2024 303BAB97
Lyckholm EELU 30 MAY 2024 BFF6463F
Muhu EEMU 30 MAY 2024 F4470466
Narva EENA 30 MAY 2024 0677820B
Rapla EERA 30 MAY 2024 5B74D673
Ridali EERI 30 MAY 2024 D86F8BBC
Riidaja EERD 30 MAY 2024 D2180A56
Roomassaare 30 MAY 2024 709C0111
Teenuse-Saare EETS 30 MAY 2024 99F4ECB9
Tõutsi EETI 30 MAY 2024 CF2CA94C
Varstu EEVU 30 MAY 2024 3BD7EA84
Viljandi EEVI 30 MAY 2024 C75E0195
Vormsi EEVO 30 MAY 2024 1E8B6A57
Nimi Viimati muudetud CRC
Üldine info 30 MAY 2024 BB8D35F7
VFR Infoteatmik 30 MAY 2024 145C5AB2
Nimi Asukoha indikaator Viimati muudetud CRC
Salme EESE 30 MAY 2024 1F5F07BE