Lennuinfo osakond (LIO)
Prindi Saada link

Autoriõiguse märge

Kõik autoriõigused kuuluvad Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsile.

Selle väljaande ja tema osade reprodutseerimine, säilitamine/salvestamine otsingusüsteemides või edasiandmine mistahes kujul või viisil: elektrooniliselt, mehaaniliselt, kopeeritult/paljundatult, salvestatult või teisiti, on keelatud autoriõiguse omaniku eelneva kirjaliku loata.


Vastutust välistav säte

Kõik materjalid, andmed, tarkvara, tooted ja teenused, mis on lisatud või kättesaadavad antud koduleheküljel on ära toodud 'nagu on' ja 'nagu saadaval'. Lennuliiklusteeninduse AS ei garanteeri, et sisu on täpne, usaldusväärne, täielik, kõikehõlmav, õige või ajakohane, et see kodulehekülg on kättesaadav igal ajahetkel või kohas, et kõik puudused või vead on parandatud või et sisu ei sisalda viiruseid või muud kahjulikku tarkvara. Lennuliiklusteeninduse AS püüab parandada kõik vead, millele on tähelepanu juhitud.

AIS-i väljaannete kasutamine antud koduleheküljel toimub kasutaja ainuvastutusel.

Lennuliiklusteeninduse AS ei vastuta ühegi otsese või kaudse kahju eest, mis tuleneb AIS-i väljaannete kasutamisest või eiramisest. Eelkõige ei vastuta Lennuliiklusteeninduse AS käesoleva veebilehe sisu vigade või puuduste eest ning selle kasutamisega või ebaõige edastamisega seotud tagajärgede eest, isegi siis kui Lennuliiklusteeninduse AS-i on teavitatud sellise kahju võimalikkusest. Need piirangud kehtivad olenemata sellest, kas väidetav vastutus põhineb lepingul, õiguserikkumisel või mingil muul alusel.

Kasutaja enda kohustus on tagada, et ta kasutab ajakohast teavet. Lennuliiklusteeninduse AS võib muuta materjale antud koduleheküljel ilma eelneva teavituseta.